/

Órákon át tartott a vita az idei költségvetésről

11 perc olvasás

Tizenhárom napirend pont a bizottságok tagjai előtt

Szigorú, takarékos gazdálkodásra kell felkészülni az idén. Az önkormányzati intézmények működéséhez szükséges források „ki vannak centizve”, így legfeljebb az energia megtakarításával csökkenthetők a kiadások – szögezte le a város idei költségvetésének vitaindítójában Pergő Margit polgármester. A képviselő testület bizottságai a múlt héten ültek össze, a Gazdasági Bizottság kedden, február 14-én, a Humán Ügyek Bizottsága szerdán tanácskozott, míg a Peremarton-gyártelepi Településrészi Tanácsadó Testület február 21-én tárgyalta a februári előterjesztéseket.

Hat tervezett és hét aktuális ügy került a bizottsági tagok asztalára, köztük a leghangsúlyosabb az idei költségvetés volt, amelynek vitája alaposan megnyújtotta a tanácskozás idejét, így a délután fél ötkor kezdődő Gazdasági Bizottság ülése este tíz órakor ért véget. A Humán Ügyek Bizottsága tagjainak gördülékenyebben sikerült állást foglalniuk a 13 napirendi pont határozati javaslatait illetően.
Elsőként a Berhidai Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi beszámolója és idei munkaterve elfogadásáról döntöttek a bizottságok. Dancsó Valéria, az idén február 1-én kinevezett, új intézményvezető kiemelte, hogy a beszámolót – érthető okokból — kollégái készítették, de az idei munkatervbe — a jól bevált és megszokott programok mellett – már a saját elképzeléseit és ötleteit is beépíthette. Kiemelt feladatnak tekinti többek között a közösségfejlesztést, a helyi kapcsolatok és identitás erősítését, valamint a helyi értékek feltárását és erősítését. Megfelelő programok szervezésével törekedni fog a nemzedékek egymás közötti kapcsolata erősítésére, valamint a kulturális turizmus feltárására és felélesztésére. Összefoglalójában kiemelte: jelentős előnynek tartja, hogy egy jól működő kulturális életre építkezhet, és minél jobban megismeri a helyi jellegzetességeket és elvárásokat, annál többet tud majd ehhez a jövőben hozzátenni.

Dancsó Valéria intézményvezető szóban is kiegészítette a beszámolót

A bizottsági tagok elfogadásra javasolták a beszámolót és a munkatervet, majd többségi támogatással a tavalyi költségvetési rendelet módosításával is egyetértettek, és rátértek a település idei költségvetési tervének megvitatására.

Pergő Margit polgármester vitaindítójában aláhúzta: míg a tavalyi költségvetés már megvalósult, kész tényeket tartalmaz, vele ellentétben, a bizottságok asztalára kerülő, idei büdzsé terve még nem tényeket, hanem elképzeléseket fogalmaz meg, amelyek megvalósítását, egyelőre ebben a gazdasági helyzetben, nem lehet garantálni, csak bízni lehet a végrehajtásukban. Idén együttesen felújítási és beruházási munkákra közel 700 millió forint került a büdzsébe, amelyek nagyobb értékű pályázatoknak köszönhetők. A pénzügyi iroda szakemberei külön táblázatba foglalták a kötelező, és külön az önkormányzat önként vállalt feladataira tervezett előirányzatokat. Utóbbiakban szerepelnek a Település Ellátó Szolgálat gazdálkodására, a lakosság betegségmegelőzésére, valamint a sport- és civil szervezetek, művészeti csoportok támogatására fordítandó összegek. A kötelező feladatok ellátására törvény kötelezi az önkormányzatot, amelyeknek akkor is eleget kell tenni, ha az állami támogatást saját az önkormányzat költségvetésének terhére kell kipótolni.
A polgármester hangsúlyozta: szigorú, takarékos gazdálkodásra kell törekedniük, de mivel a jogszabállyal előírt költségekből egy fillér sem faragható le, kizárólag az energia megtakarítással csökkenthetők az intézmények kiadásai. Ráadásul, a jogszabályok által kötelezően megemelt bérek kifizetésének is eleget kell tenni, de az állami kompenzáció mértékéről és érkezésének időpontjáról még nincsenek értesülések. Eközben Berhidát idén 37,2 millió forint szolidaritási hozzájárulás megfizetésére kötelezte az állam, ami tavaly 31  millió forint, az azt megelőző évben pedig 18 millió forint volt.

Ugyanakkor a település tervezett dologi kiadásai idén 149 millió forintra rúgnak, amely összeg nem kevesebb, mint a hatszorosa a korábbinak! Ehhez vegyük hozzá, hogy idén 60 millió forinttal kevesebb iparűzési adóbevétellel kell számolni, viszont a lakosság számához viszonyított, úgynevezett adóerőképesség meg épp annyival emelkedett, hogy ebben az évben már több önrészt kell hozzátenni az elnyert állami támogatások megvalósításának költségeihez, mint az előző években.

A Gazdasági Bizottság javaslata komoly fejtörést jelentett, mert forrást is meg kellett hozzá találni

A Gazdasági Bizottság költségvetési vitája azért húzódott el, mert néhányan azt javasolták, hogy egységesen, minden önkormányzati dolgozó kaphasson cafeteria – béren kívüli — juttatást, amellyel az önkormányzat költségvetése terhére egészítenék ki a település köztisztviselőinek és közalkalmazottainak bérét. Mivel a büdzsé bevételi és kiadási oldalának fillérre pontosan egyeznie kell, a javasolt összeget valamelyik tételből, illetve tételekből el kellett vonni. azaz átcsoportosítani ahhoz, hogy újra egyensúlyba kerüljön a költségvetés. Kiderült, javasolni könnyebb volt, mint a forrást is meglelni hozzá, így az elrendelt fél óra sem volt elegendő ahhoz, hogy megtalálják a megoldást. Végül megszületett az a kompromisszumos javaslat, amit a képviselő testületnek is támogatnia kell ahhoz, hogy beépüljön a költségvetésbe.

A Humán Ügyek Bizottsága támogatta a határozati javaslatokat

A szociális és a gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása azért került napirendre, mert január 1-től ezen ellátások és támogatási összegek megaállapításánál nem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegéhez, hanem az úgynevezett szociális vetítési alaphoz kell a jövőben igazítani. Az összege azonban továbbra is maradt 28 500 forint, csupán az elnevezése változott.

Elfogadásra javasolták a bizottságok a Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tavalyi tevékenységéről készült beszámolóját, majd a Gazdasági Bizottság tagjai újabb vitába bocsátkoztak egyes önkormányzati földterületek elidegenítését, illetve haszonbérleti szerződését illetően, így ezek sorsáról, valamint a régi tűzoltószertár épületének hasznosítására, illetve értékesítésére vonatkozó javaslatokról is a testület fog majd dönteni, ahogyan a bizottságok által előkészített előterjesztésekről is csütörtökön, február 23-án hoz határozatot a városi plénum.

Kövess: