/

Városi kitüntetések, elismerések

18 perc olvasás
SAMSUNG CAMERA PICTURES

Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete minden évben rangos városi kitüntetésben és elismerésben részesíti azokat a személyeket, vagy csoportokat, akik, vagy amelyek hivatásuk sokéves gyakorlása során, bármely területen kiemelkedő és példamutató munkát végeztek, illetve a település közösségéért, hírnevének öregbítéséért kitartóan tevékenykedve, kimagasló eredményeket értek el. Az idei esztendőben, összesen tizenegy személy részesült városi elismerésben. Az odaítélt díjakat és okleveleket a Berhidai Napok nyitóünnepségén Pergő Margit polgármester és Guti László jegyző adta át a kitüntetetteknek.

Berhidáért kitüntető cím

A Képviselő-testület a város fejlesztésében, társadalmi, gazdasági életében, tudományos, irodalmi, művészeti, egészségügyi, közoktatási, közművelődési, pedagógiai munka, a helytörténeti kutatások és a sport területén szerzett kimagasló érdemek elismerésére „Berhidáért” kitüntető címet adományozhatja. A rangos elismerést az idén három személynek ítélte oda a képviselő-testület.

Városunk Berhidáért kitüntető címet vette át Fornai Marietta, az Ady Endre Általános Iskola korábbi intézményvezetője, akinek magas szakmai igényességgel végzett eredményes munkásságáért ítélte oda a városvezetés e rangos elismerést. Az Ady Endre Német Nemzetiségű Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetőjeként magas szakmai igényesség, pontosság és precizitás jellemezte. Vezetői magatartása, szakmai tudása nagyban hozzájárult az intézmény eredményes működéséhez.  Nevéhez fűződik az esti gimnázium, illetve a szociális munkás főiskolai képzés, évekkel ezelőtt Berhidán történő létrehozása is. Igazgatóként mindig arra törekedett, hogy az intézményt folyamatosan megújítsa az örökölt hagyományok tiszteletben tartása mellett. Diákjait és pedagógusait mindig ösztönzően támogatta céljaik elérésben, megszerzett tapasztalatait és tudását teljes mértékben az iskola fejlődésének rendelte alá.

Fornai Marietta és Kovács Attila, Berhidáért kitüntető címet vette át

A Képviselő-testület Berhidáért kitüntető címet adományozott Kovács Attilának a helyi közbiztonságért hosszú ideje végzett, áldozatos munkájáért. Kovács Attila 18 éve polgárőrként dolgozik, melyből 10 éve a Berhidai Polgárőr Egyesület vezetőjeként segíti Berhida lakosságát, és a helyi közbiztonságért végez áldozatos munkát. A nap bármely szakaszában biztosan számíthatnak rá a helyi lakosok, intézmények, de a rendőrség és a tűzoltóság is, ha arra szükség mutatkozik. Új kihívás volt a polgárőrség munkája során az elmúlt évek járványa, melyhez sikerrel alkalmazkodott az általa irányított Polgárőr Egyesület. Kitartó és tettre kész, munkájának elismeréseként részesült a Berhidáért díjban.

Nesó László másnap vette át a városi díjat


A Képviselő-testület Berhidáért kitüntető címet adományozott Nesó Lászlónak Berhida közösségi életéért tett áldozatos munkájáért. Nesó László Berhidán született, ahol általános iskolai tanulmányait is végezte, majd ács és tetőfedőként több alkalommal részesült szakmai elismerésben színvonalas munkájáért. Fontos szerepe volt, és vezetésével valósult meg a Berhidai Katolikus Plébánia közösségi ház udvarán létesült „Együvé tartozás parkja”, melyben segítségére volt több helyi vállalkozó és magánszemély is. A katolikus templom mellett lévő, tavaly elkészült és felszentelt Szent László szobrot is Ő készíttette és adományozta a közösségnek. Kiemelkedő munkásságával és a városért végzett tevékenységével hozzájárul Berhida jó hírnevének öregbítéséhez.

Berhida Nívódíja

Ezen elnevezésű helyi kitüntető díj adományozható azoknak a személyeknek, csoportoknak, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik vagy amelyek Berhida helyi közfeladataiban, kiemelkedően hasznos munkát végeztek és ennek révén a település értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.

Ebben az évben ezt az elismerést a Berhida Táncegyüttesnek Berhida kulturális hírnevének gyarapításáért ítélte oda a képviselő-testület. A néptánc-oktatásnak hosszú évtizedek óta hagyománya van Berhidán, mely 2007-ben Rózsás Tünde Tímea vezetésével indult újra, a Berhida Táncegyüttes révén. Tagjai az óvodás kortól a nyugdíjas korosztályig képviseltetik magukat. Elsősorban közösségépítő céllal gyűlnek össze, hogy a város rendezvényeit színesítsék, de nem zárkóznak el a szakmai megmérettetéstől sem. Bárhol szívesen fellépnek, és színvonalas műsorukkal Berhida kulturális hírnevét gyarapítják.

A Berhida Táncegyüttes idén is remek műsorral lépett közönség elé

Elismerő oklevelek

A továbbiakban elismerő oklevelek átadására került sor. Az elmúlt időszak járványügyi helyzete eddig nem ismert kihívások elé állította az egészségügyi dolgozókat. Berhida lakossága köszönetet mond minden elhívatott egészségügyi dolgozónak, akik munkájukat legjobb tudásuk szerint végzik.

Elismerő oklevél adományozható azoknak a személyeknek, személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik, vagy amelyek kiemelkedően segítették a helyi közfeladatok ellátását, tevékenységükkel hozzájárultak Berhida elismeréséhez és a település értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.

A képviselő-testület Elismerő oklevelében részesítette az alábbi egészségügyi dolgozókat:

Kecskés Istvánnét Éva 2003 óta dolgozik a Berhidai Háziorvosi Rendelő I-es számú körzetében, elkötelezett, felelősségteljes, és nem utolsó sorban motivált orvosi asszisztensként. A különleges, kihívásokkal teli helyzetekre is igaz, hogy Éva és a Doktor úr csapatként tudnak dolgozni és kölcsönösen segítik egymás munkáját a betegek érdekében. Nélkülözhetetlen munkájával hozzájárult ahhoz, hogy a betegellátás minden körülmények között méltó színvonalon működjön.

Kovács Tiborné Timit, aki 5 éve tölti be a gyermekorvosi rendelés asszisztensnői feladatát. Ezt megelőzően fogászati asszisztensként dolgozott a településen, így az iskolai fogászat kapcsán már találkozott a település intézményeibe járó gyermekekkel. Munkáját lelkiismeretesen végzi, adminisztrációja mindig napra kész. Kedvessége, hangos nevetése mindig mosolyt csal az arcokra. Kimagasló teljesítménye, munkaidőn is jelentősen túlnyúló teherbírása tette lehetővé, hogy a gyerekek ellátása folyamatos legyen.

Elismerő oklevél illette Maász Tímeát, aki gyermekkora óta egészségügyben szeretett volna dolgozni. Korábban a veszprémi kórház baleseti osztályán, majd a papkeszii háziorvosi körzetben dolgozott. 2011 óta látja el feladatait a Berhida III. háziorvosi, és a vilonyai körzet asszisztenseként. Maász Tímea a kialakult nehéz helyzetben is végtelen türelemmel, kitartással és szakmai alázattal végezte munkáját. Szakmaisága, emberi hozzáállása méltóvá teszi őt, hogy köszönetünket kifejezve elismerő oklevélben részesüljön.

Elismerő oklevelet vehetett át Svolik Klára

Berhida Város Önkormányzata 2017. március óta biztosítja a lakosságnak a helyben történő vérvétel lehetőségét. Klára a vérvételt egészségügyi asszisztensként végzi. Hosszú évek óta bizonyítja elkötelezettségét az egészségügy és a gyógyítás felé. A vérvétel szervezése és a minták eljuttatása a Várpalotai laborba a mindennapjai részévé váltak. Szolgálatkészség és segíteni akarás jellemzi, mellyel elnyerte a páciensek bizalmát és a berhidaiak megbecsülését.

Berhida városi idei díjazottjai betöltötték a színpadot

Berhida címzetes főorvosai

Maradva az egészségügynél:  országos rendelet alapján, az a háziorvos, aki 20 éven keresztül folyamatosan körzeti, illetve háziorvosi feladatokat, körzeti gyermekorvosi, illetve házi gyermekorvosi feladatokat látott el, a címzetes főorvosi cím használatára jogosult. Ennek megfelelően, városunknak immár két címzetes főorvosa van:

Dankáné Dr. Csontai Erzsébet gyermekorvos – címzetes főorvos, aki 1988. szeptember 1. óta látja el Berhida város gyermekorvosi feladatait az egész településre kiterjedően, valamint 2005. óta Vilonyán is.  Feladatai között napi szinten, a beteg gyermekek gyógyítása mellett fontos szerepet kap az egészséges életmódra való felkészítés. Lelkiismeretes, pontos, precíz munkásságáért 2010-ben „Berhidáért” kitüntetésben részesült. A címzetes főorvosi cím erkölcsi elismerés, mellyel köszönetünket fejezzük ki a több évtizede magas szakmai színvonalon végzett tevékenységéért.

Dr. Rónay Barnabás háziorvos – címzetes főorvos

1998. óta látja el Berhidán az I. orvosi körzet háziorvosi teendőit, kezdetben az önkormányzat alkalmazásában, majd 20002. június 1. óta feladatellátási szerződés keretében. Jelenleg a II. háziorvosi körzet helyettesítését is ellátja. Feladatát mindig lelkiismeretesen, a betegek szolgálatában végzi, magas szakmai színvonal jellemzi. A címzetes főorvosi cím adományozásával a város köszönetét fejezi ki tevékenységéért.

Továbbá Berhida város polgármestere köszönetet mondott Dr. Izsák Dénesnek, aki 2005. november 1. óta látja el a háziorvosi teendőket Berhida III. háziorvosi körzetében, valamint a vilonyai háziorvosi körzetben egyaránt. Az oklevéllel településünk köszönetét fejezi ki a háziorvosi ellátás területén eddig végzett kitartó, lelkiismeretes, gyógyító munkájáért.

A városvezetést büszkeséggel tölti el, hogy ilyen sokan érdemeltek elismerést

A Magyar Védőnői Szolgálat nemzetközileg is egyedülálló, tradicionális ellátási rendszer, melynek keretében a védőnők komplex és preventív ellátást nyújtanak a fogantatástól a felnőtté válásig. Városunkban három védőnő: Székelyné Kendi Ildikó, Bodnár Lajosné és Csányi Ramóna látja el az egyének és a családok egészségének megőrzését, a rendszeresen biztosított családlátogatások, és a várandósok, valamint a gyermekek körében végzett egészségi állapotszűrések segítségével. A peremarton-gyártelepi védőnői tanácsadóban biztosítva van a 25-65 közötti női lakosság számára a méhnyakszűrésen való részvételi lehetőség, népegészségügyi szűrés keretében. A védőnők a járványhelyzetben is lelkiismeretesen, pozitív hozzáállással látták el feladataikat, melyet elismerő oklevéllel köszönt meg a város nevében Pergő Margit polgármester.

Szeretettel gratulálunk valamennyi kitüntetettnek, valamint elismerő oklevélben részesült egészségügyi dolgozónak! Mindenkinek további eredményes munkát és sok sikert kívánunk a továbbiakban!

Kövess: